Vol158茉莉Molly写真图片37P茉莉Molly魅妍社

Vol158茉莉Molly写真图片37P茉莉Molly魅妍社

外寒敛而内滞腻,故满病生焉。 初则一日一洗一换药。

然阳变阴者,其证多,犹可返于阳,故多生。 次服神妙乳朱丹,或葵子如圣散。

妇人用红花、灯心、当归等分煎汤,及无灰酒同调服,酒多于汤。史国公浸酒方专治左瘫右痪,四肢顽麻,骨节疼,诸般寒湿风气。

二者证既不同,因当各异。而经别篇则云∶手太阴之正,上出缺盆,循喉咙。

浮则痫发于阳,沉则痫发于阴,滑则痫发多痰,数则痫发多热。又方韭菜捣汁滴鼻中。

 取饮时,不可面向坛口,恐药气冲人头面。上中下之气,有一不化,则不得如决渎之水而出矣。

Leave a Reply